До 09.02.2019 проводиться набір статей для публікації у 1-у  випуску журналу. Серія. Економічні науки.

ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСІВ
до наукового журналу КНТЕУ
 
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО", що внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та юридичних наук, видається 6 разів на рік.
До журналу приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Обсяг рукопису – 8–16 сторінок. Кількість авторів –
не більше трьох. Статті публікуються українською, російською, англійською мовами.
Аспіранти та здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.
Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:
·   шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
·   прізвище та ім’я автора – українською, російською, англійською мовами;
·   назва статті –українською, російською, англійською мовами;
·   анотація статті –українською та російською мовами обсягом 5–7 рядків;
·   ключові слова – українською, російською, англійською мовами.
Текст статті структурується за розділами:
Передмова (Background):
²постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;

²аналіз останніх досліджень і публікацій;
²виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
²формулювання мети статті (постановка завдання).
Матеріали і методи(Material and methods).
Результати (Results)виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (Conclusion)висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
·   список використаних джерелоформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту.Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вка­зується тільки номер джерела – [2],на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65] або [1–5];
·   розширене авторськерезюме українською та англійською мовами за структурою рукописуобсягом від 100
до 250 слів (до 25 рядків);
·   авторська довідка:  прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва організації, посада;
вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони; e-mail.
Рукописи оформлюють одним файлом у редакторіMicrosoft Word (шрифт Times New Roman,
розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані), в одному примірнику, на папері формату А4 (усі поля – 20 мм).
Цитати, статистичні даніподаються з посиланням на джерело. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).
Цифри з десятковими дробами подаються в такому вигляді – 2.5; 548.4 тощо.
Сканований матеріал не приймається.
Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.
Електронний варіант рукопису подається на CD-R диску абоелектронною поштою.