Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №5(100)2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 30.08.2018);
  • підписано до друку 24.10.2018. 

 ТИТУЛ    
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(100)

ЗМІСТ 

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
     
Калюжна Н.,
Сторожчук В.
Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед 5
     
Онищенко В. Методологічний дискурс міжнародного економічного партнерства 19
     
Мельник Т.,
Варібрусова А.
Національні бренди у глобальній економіці: компаративний аналіз 32
     
Бойко М.,
Ведмідь Н.,
Охріменко А.
Транзитивність національної туристичної системи 55
     
Акінбола О. А.,
Алака Н. С.,
Ково С. А.
Взаємозв’язок між організацією навчання кадрів
та рівнем конкурентоспроможності на зовнішніх ринках

70
     
Корж М. Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу 87
     
Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки 101
     
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
     
Откаленко О. Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції 116
     
Копчикова І. Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами 130