Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №3(98)2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 9 від 26.04.2018);
  • підписано до друку 14.06.2018. 


 ТИТУЛ
 

ЗМІСТ 

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
     
Мережко Н.,
Караваєв Т.,
Калуга Н.
Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі 
через спрощення митних процедур

5
     
Ніколаєць К. Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014–2017 рр. 21
     
Дугінець Г. Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж 33
     
Зубко Т. Міжнародне співробітництво та економічна безпека підприємництва 47
     
Шкуропадська Д. Стійкість зовнішнього сектора міжнародної діяльності України 59
     
Махтаб Дж. Стратегії моніторингу та обмеження корупції в адміністративній сфері 70
     
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
     
Замкова Н.,
Гнидюк І.
Квестія запровадження медичного страхування в Україні 88
     
Волосович С.,
Клапків Л.
Детермінанти  виникнення та реалізації кіберризиків 101
     
Пасічний М. Методологічні засади формування фінансової політики країни 116