До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 340:[004:33]
 
ВІННИК Оксана,
д. ю. н., проф., гол. наук. співробітник відділу правового забезпечення
ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 

Систематизовано акти законодавства, що регулюють відносини у сфері цифрової економіки в Україні, з поділом їх на три групи.
 
Ключові слова: цифрова економіка, інформаційні технології, електронна комерція, електронне урядування, електронні гроші, електронний документообіг. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)